|Nr konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 35 1090 1245 0000 0001 3694 6556

Statut

Statut Katolickiej Fundacji
„Rozraduj się w Panu”
z dnia 18.10.2019 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja pod nazwą Katolicka Fundacja „Rozraduj się w Panu”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie, reprezentowaną przez Księdza Proboszcza Mieczysława Jarczewskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, Aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Lesznie dnia 26.10.2015 r. za repertorium A Nr 10601, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U z 1991 Nr 46 poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest fundacją w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach.

§4
1. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
2. Kościelną osobą prawną sprawującą nadzór nad działalnością Fundacji, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§7
1. Fundacja działa na rzecz wspierania rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego sfery duchowej.
2. Celami szczegółowymi Fundacji są:
a) Budowa i prowadzenie centrum konferencyjno-ewangelizacyjnego pod nazwą Dom Dar Miłosierdzia,
b) Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej,
c) Prowadzenie działalności rekolekcyjnej,
d) Prowadzenie działalności szkoleniowej i terapeutycznej,
e) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom zagubionym (walka z uzależnieniami),
f) Działalność charytatywna,
g) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
h) Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

§8
1. Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie, popieranie i finansowanie działań, będących w zgodzie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, w szczególności poprzez:
a) Prowadzenie działań zmierzających do wybudowania centrum konferencyjno-ewangelizacyjnego,
b) Organizowanie i prowadzenie kursów ewangelizacyjnych,
c) Prowadzenie rekolekcji, warsztatów, sesji, konferencji, koncertów i spotkań ewangelizacyjnych.
2.Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność społecznie użyteczną (działalność pożytku publicznego)
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
88.10.Z udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
94.99.Z działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
88.99.Z działalność charytatywna,
85.59.B podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
88.10.Z działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
94.99.Z promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
88.10.Z działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
94.99.Z działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
94.99.Z działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
94.99.Z działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
94.99.Z przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
88.10. Z udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom potrzebującym
94.99.Z rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
88.99.Z promocja i organizacja wolontariatu
88.99.Z działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
85.59.B podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
94.99.Z promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
94.99.Z działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
94.99.Z działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
94.99.Z działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
88.99.Z promocja i organizacja wolontariatu
88.99.Z działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
§ 8 a
Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie fundacja nie podejmuje działań w zakresie:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana
85.5 Prowadzenie szkoleń, działalność edukacyjna i kulturalna w tym imprezy masowe,
58.11.Z Działalność wydawnicza,
79.90 Wynajem sal i pomieszczeń,
55.20.Z Wynajem miejsc noclegowych,
47.61.Z Prowadzenie księgarni,
86.90.E Prowadzenia poradni psychoterapeutycznej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania a także fundusz na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji i dotacji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku,
5) odsetek od lokat kapitałowych,
6) prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą przeznaczone na realizację celów statutowych. Fundacja może uwzględniać słuszne życzenia ofiarodawców w zakresie destynacji przeznaczonych środków.

§13
1. Fundacja, na potrzeby realizacji celów statutowych, może pobierać opłaty w związku z prowadzoną działalnością.
2. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.
3. Ewentualne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy działalności Fundacji nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok.

§14
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą używane na realizację celów statutowych. Fundacja może uwzględniać słuszne życzenia ofiarodawców w zakresie destynacji przeznaczonych środków.
§15
Dochody pochodzące z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§16
1. Organami Fundacji są
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją kościelna osoba prawna sprawująca nadzór nad działalnością Fundacji po akceptacji Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

§17
1. Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych na czas nieoznaczony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zarząd. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji,
2. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
4. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
5. ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
6.ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji,
7. opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

§ 19
1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza rady, którzy stanowią Prezydium Rady Fundacji.
Do Prezydium Rady Fundacji należy:
a) bieżąca kontrola działalności Zarządu Fundacji
b) zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji
c) przygotowanie dokumentów na posiedzenie Rady
d) składanie informacji o swojej działalności kontrolnej na każdym posiedzeniu Rady
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

§ 20
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.

§ 21
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednego do trzech członków.
W przypadku Zarządu:
– jednoosobowego – Prezes,
– dwuosobowego – Prezes i Wiceprezes,
– trzyosobowego – Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
2. Zarząd Fundacji sporządza coroczne sprawozdanie finansowe ze swej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.
§22
1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:
1) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) udzielanie pomocy zgodnie z celami Fundacji,
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5) prowadzenie zbiórek i imprez publicznych oraz pozostałych form działania zwiększających majątek Fundacji.

2. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji oraz innymi osobami zatrudnionymi
w Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Prezes Zarządu Fundacji, a z Prezesem, Przewodniczący Rady Fundacji. W przypadku Zarządu jednoosobowego stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje kościelna osoba prawna sprawująca nadzór nad fundacją.

§23
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.
2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Zarząd co roku, zobowiązany jest do składania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji do ministra właściwego.
§24
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych składa Prezes Zarządu wraz z członkiem zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach dotyczących zatrudnienia oraz sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 zł (dziesięćtysięcyzłotych 00/100) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
§25
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Uchwały dotyczące zmian w statucie są ważne jeśli podjęte zostały jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§26
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§27
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu.
§28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie Zarząd Fundacji.
§29
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

Leszno, dnia 18 października 2019 r.
Prezes Zarządu
Agnieszka Łaszczyńska

…………………………..